چگونه میشود خرید کرد

از چه راهی میتوان خرید کرد

1 Like

Google translate told me they said “How to buy?”